Informace farností

Loštice & Moravičany

Den

f

Liturgický kalendář

Místo - čas

úmysl mše svaté

Neděle

14.1.

2. neděle v mezidobí

Moravičany 8:00

Křest Pavel Pazdera

Za živé a zemřelé farníky

Loštice  9:30

Za + manžela

Pavlov  11:00

Na úmysl dárce

Pondělí

15.1.

Pondělí 2. týdne v mezidobí

Úterý

16.1.

Úterý 2. týdne v mezidobí

Loštice  7:30

Za + rodiče Fuňkovy

Středa

17.1.

Pam. Sv. Antonína, opata

Loštice  17:00

Za + manžela, rodiče, sourozence a živou rodinu

Čtvrtek

18.1.

Pam. P.Marie, Matky jednoty křesťanů

Moravičany 17:00

Za Františka a Justýnu Kubíčkovu, Netmánkovu a dvo

Pátek

19.1.

Pátek 2. týdne v mezidobí

Loštice 13:00

Pohřební, za + P. Hausera

Sobota

20.1.

Sobota 2. týdne v mezidobí

Penzion  9:00

Za + Věru Zdráhalovou, vnuka a živou rodinu

Neděle

21.1.

3. neděle v mezidobí

Moravičany 8:00

Za rod. Hrubou, Martincovu, vešk. příb. nemocnu osobu a dvo

Loštice  9:30

Za + Marii Volkovou a dvo

Palonín  11:00

Za živé a zemřelé farníky

Modleme se na úmysl papeže Františka (na měsíc leden), za koptské pravoslavné bratry v Egyptě, kteří se stali obětí atentátů, kéž Pán přijme duše zemřelých, je oporou raněným, příbuzným a celé komunitě, a za obrácení srdce násilníků.

 

  • Ve dnech 18. – 25. ledna 2018 je Týden modliteb za jednotu křesťanů. Křesťané z různých církví se budou modlit za jednotu.
  • /L/ Setkání koledníků s pohoštěním na faře bude ve středu 17.1 po mši sv. v 17:45h.
  • Tříkrálový koncert se uskuteční v neděli 21. ledna 2018 od 14.30 hod. v sokolovně v Dubicku.
  • Příští neděli 21. ledna přijede do našich farností z Duboviec na Záhorí skupinka žen s paní starostkou, aby nám v pásmu písní a mluveného slova přiblížili osud Božího služebníka Janka Havlíka, který se v čase nástupu totalitního režimu stal čerstvým novicem Misijní společnosti sv. Vincence.  Počátkem 50. let byl ve vykonstruovaném procesu odsouzen k desetiletému trestu odnětí svobody, v dalším procesu mu byl vyměřen ještě rok navíc. Fyzické trýznění ve vyšetřovací vazbě a kruté podmínky ve vězení při práci v uranových dolech na Jáchymovsku mu zničily zdraví. Zemřel ve věku 37 let.  V červnu 2013 byl zahájen proces jeho blahořečení.

Ten, který byl podle slov spoluvězňů, světem z hlubin jáchymovských lágrů, se pro nás stává příkladem nadpřirozeného hrdinství svatosti.  V Lošticích nám ho představí v neděli 21.1.2018 po mši sv. o 10:30h  a v kostele v Moravičanech o 14:00h.

  • Sbírka z minulé neděle byla v Lošticích 3.168 Kč a v Moravičanech 1.503 Kč

/L/ Na pastorační místnost přispěl bohu známy dárce 10.000 Kč a od Betléma 1.922 Kč.

Dnes je sbírka na potřeby farnosti.   Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.

 

 

ODPOVĚDI NA OTÁZKY PRO FARNOSTI   Loštice - Moravičany

Zodpovědnost za diecézi neseme společně. Proto je třeba se společně dívat na situaci a společně řešit problémy. V kostelích ubylo lidí, ubylo biřmovanců i seminaristů. Jestli se situace nezmění, budeme po čase muset farnosti, které nejsou živé, sloučit s jinými, případně opustit kostely. V každé farnosti je třeba si položit několik otázek. Někde mají zkušenosti, někde zatím jen nápady. Ty je třeba se pokusit realizovat. Zapojit se musí každá farnost, která chce mít budoucnost.

Mons. arcibiskup Jan


1. Co uděláme u nás, abychom byli přitažliví jako místní církev, aby nás přibylo?

- Někdy se mluví o tom, že kostely jsou ,,plné babiček" a někdy tomu tak i je. Kdyby ty babičky měly s sebou i své manžely a své děti a vnoučata, kostely by praskaly ve všech. Základem je tedy víra v rodinách a její předávání mezi generacemi. S tím souvisí určitá schopnost výchovy k poslušnosti vůči rodičům a autoritám, dobrého společenství v kritickém pubertálním věku a rozvíjení znalostí o víře.  Dalším podnětem z této myšlenky je, že ženy obecně více tíhnou k emocionálnímu prožívání a muži k rozumovému. A podle mě někdy to rozumové prožívání víry je slabší. Často se setkávám ve svém okolí s lidmi, kteří navštěvují bohoslužby, přistupují ke svátostem, ale jejich povědomí o pravdách víry je velmi chatrné. Ani vysokoškolští studenti nejsou někdy schopni obhájit některé církevní postoje a pokud debatují s lidmi zaujatými proti katolické církvi, často neumí vše vysvětlit. Přitom existuje velké množství vzdělávacích cyklů a materiálů, které je potřeba využívat (cyklus Učící se církev, časopisy Milujte se!,..) Podle mě je potřeba podpořit i to rozumové prožívání víry, protože všechny Hospodinovy zákony jsou správné, působí radost v srdci. Stalo se mi, že jedna má kamarádka - praktizující katolička - podporovala potraty, jiná bydlí s přítelem před svatbou - a nevidí v tom problém. Věřím tomu, že kdyby byly vzdělanější ve své víře, nemohly by mít takové názory... Je potřeba pěstovat křesťanskou kulturu (křesťanská poezie, beletrie, výtvarné i hudební umění), nevzdávat se tradic.

Určitě je potřeba druhých lidí si všímat a nabídnout jim pomocnou ruku v podobě lidské, duchovní i materiální zejm. v obtížných situacích jejich života nebo v momentu, kdy se vyrovnávají s nějakou formou utrpení. Mám zkušenost, že zejm. v těchto chvílích jsou lidé více nakloněni duchovním otázkám, více přemýšlí a bádají nad smyslem toho všeho, co je potkalo. Nad otázkami, na které nedokáže odpovědět tento svět.

Je potřeba každý den se zamýšlet se nad tím, jakým způsobem svědčím o Kristu svým životem a jaký dávám příklad. Nevěřící lidé, když přemýšlí o víře, tak nepřemýšlí o tom, jaký je Kristus, protože ho většinou ani moc neznají, ale spíše přemýšlí o tom, jak se chovají křesťané a z toho usuzují, jaký byl Kristus. Je potřeba, aby každý křesťan vedl velmi poctivý život, byl to pracovitý a odpovědný, kamarádský, spolehlivý jedinec.

- Obnovit tradice církve.

Katecheze pro věřící i veřejnost – prohlubovat u věřících úctu k eucharistii.

Nebát se ukázat víru v Boha na veřejnosti např. eucharistickým průvodem městem, pouť s procesím. Křížová cesta městem.

Začít u sebe – oživit víru a lásku k Bohu tak, aby ji ostatní mohli vidět na nás. Ukázat, že není hanba věřit, ale naopak, že přítomnost Krista v životě přináší radost.

Mohlo by i fungovat pořádat setkání s jinými farnostmi – nejen výměna zkušeností z pastorační praxe, ale i příležitost k osobnímu setkání.

- Mluvit s lidmi o tom co je trápí

- Musíme se více otevřít.

Můžeme pořádat zajímavé besedy, koncerty

Stále musíme jít životním příkladem. Nepáchat zlo, pomáhat, odpouštět, ale nenechat se šidit, zesměšňovat. Přijde-li někdo nový, mít o něj zájem. Zapojit ho napr. do scholy, ministrování, brigád, pozvat na ‚spolčo‘.

- Víc směřovat programy na mladší generaci, nezůstávat jen u dogmatu..viz Italie

2. Jak oslovíme vlažné a vzdálené, co nabídneme hledajícím?

- V dnešním zmateném světě dává víra odpověď n všechny otázky. Je těžké někdy vystihnout tu hranici, kdy lidem citlivě vysvětlovat pravdy víry, ale je to možné a často to přináší ovoce. Někdy stačí jen málo - křesťanský časopis, knížka, pozvání na akci.

- I zde mohou fungovat například katecheze nebo společenství.

- Nabídnout potřebným a hledajícím pomocnou ruku - odborníka v oblasti psychologii, finančního poradce atd pole neorané...

- Nabídnou možnost scházet se – mládežnické setkání, setkání seniorů, či rodin. Mohli bychom rozebírat úryvky z bible.

- Ptat se u mladých lidi, co hledají v tomto životě...říct dotyčným, že chodit do kostela není povinnost, ale projev dobré vůle, stav duše

3. Co musíme změnit, abychom měli co nabídnout, kam pozvat, čím oslovit, aby se jim u nás líbilo, aby je oslovila Boží přítomnost mezi námi?

- Nevzdávejme se své víry v celé její celistvosti, neslevujme z ničeho. Není potřeba hledat nic nového - mše svatá, adorace, modlitba růžence, četba - to vše bohatě stačí, jen je potřeba více toto vše žít a Boží přítomnost bude mezi námi.

- Co nabídnout a kam pozvat už máme, je to společenství Krista. Stačí být otevřený a vstřícný.

- Topeni: světlo a teplo primární potřeby lidi, dávají pocit bezpečí...i duchovního klidu.

- Více vnímat a řešit lidi, ne majetky. Na vše nemáme a nikdy nebudeme mít finance. Je třeba vhodně využít pozemky. Třeba i něco prodat.

- dat topení do kostela, mše aby byly zábavnější...když se podívám kolem sebe všechny vypadají zkroušeně, není vidět radost...

 

4. Máme v těchto oblastech nějaké zkušenosti? Jaké?

- U nás ve farnosti máme výborně zkušenosti s farním dnem, lidovými misiemi, společenstvím pro mladě, farním táborem, mládežnickými mšemi.

- Nemáme.

- Ano, charitativní činnost.

- Nejvíce přitahuje osobní setkání s knězem – také mimo kostel.

Lidé musí vidět, že jsme stejní lidé jako oni. Že víra v Boha nás nijak neochuzuje – naopak posiluje.

Vše je o lidech. Neradi se něčeho vzdávají – (Nechce se vstávat brzo na mši, být tam v zimě, v živote dodržovat desetoro…)

- Málo

 

5. Jak přispívají k životu farnosti řehole, katolické spolky, hnutí, zbožná sdružení a společenství (Orel, Mariánské kněžské hnutí, Neokatechumenát, Fokolare, Modlitby matek a Modlitby otců, Fatimský apoštolát, třetí řády, Přátelé Beránka, Eucharistická hodina…) Jak s nimi můžeme rozvinout lepší spolupráci a více je zapojit?

- Řehole: Podle mého názoru - tam kde ty řehole jsou, tam jsou často velmi aktivní a skutečně napomáhají svým farníkům i věřícím v obci v růstu ve víře. Jen je škoda, že jich není více  nejsou rovnoměrněji rozptýleni v rámci jednotlivých biskupství a děkanství. (Naše farnost je v rámci širokého okolí - kromě Olomouce - výjimka - máme štěstí.) Je ovšem pochopitelné, že se koncentrují ve velkých městech – z historických a organizačních důvodů. Mohli by tedy, pokud to jejich stanovy dovolují, vyjíždět i mimo své konventy i do vzdálenějších obcí a zprostředkovat tam své aktivity alespoň jednorázově (např. dominikáni v Olomouci mají úspěšné čtení Summy Tomáše Akvinského).

SPOLKY, HNUTÍ, SPOLEČENSTVÍ: Obecně je potřeba určitě tato všechna společenství rozvíjet a podporovat - Vždyť je známé, že víra jednotlivce závisí na jeho osobním růstu v modlitbě a na podpoře okolního společenství. Rozhodně jsme pro podporu všech společenství, která pomohou ve víře. Obecně je ještě potřeba pracovat na tom, aby byla potřeba společenství oceněna širší katolickou veřejností a nebyla vnímána jako nějaký kroužek pro děti nebo zájmové společenství dospělých.

Je potřeba upozornit na dobré plody a zejm. dbát na to, aby vznikala společenství dobře organizovaná, otevřená všem věkovým kategoriím, s jasným kvalitním duchovním programem a hlavně - aby měla dobré vedoucí osoby, v nejlepším případě kněze či řeholní sestry. O to prosíme.

- Ve farnosti je společenství živého růžence a několik členů spolku Matice svatohostýnské.

Vhodné je zapojení katolických hnutí v rámci duchovních obnov nebo lidových misií.

- Aktivní spolupráce obce a farnosti, tak jak to bylo dřivé...ale dle spirály...stoupáme vyš i dodržujeme stejné zásady, nebylo by od věci, aby poslali někoho k nám (do Moravičan) na farnost bydlet, samozřejmě po stavebních úpravách...

- Ve farnosti jsou aktivní mladí – dobře funguje schola. Mládež požádá tábory, 1x za 14 dní mládežnické spolčo.

Jinak máme skupinku – 5 na živý růženec. (nebo aspoň o více skupinách nevíme) Vím, že v Mohelnici je skupina Fokolare (občas jsme byli i na nějaké akci). Spíše známe členy a v případě potřeby s nimi komunikujeme, pomáháme. V Mohelnici je i skupina – Modlitby matek.

U nás v Moravičanech se rozběhlo – putovní kaplička s P. Marií po rodinách – ale je nás málo. Nemůžeme rodiny a osoby nutit.

- Letní tábor

 

6. Jaké zkušenosti máme s lidovými misiemi, kurzy alfa, farními buňkami či jinými pastoračními projekty?

- Měli jsme ve farnosti nedávno (9/2017) vincentinské lidové misie. Moc se nám to líbilo, byli zapojení všichni věřící všech kategorií, program byl hojně navštěvovaný, otevřený i pro nevěřící a hledající. U nás doma ten týden byl opravdu výjimečný, víc jsme chodili do kostela, modlili se a přemýšleli o víře. Setkali jsme se s moha inspirativními lidmi (misionáři) a sdíleli radost z víry. Všem farnostem doporučujeme.

Kurzy alfa a pastorační buňky pokud vím dobře fungují v některých okolních farnostech.

- V naší farnosti působí členové řádu sv. Vincenta, kteří mají velké zkušenosti s misiemi a duchovními obnovami.

- Pozitivní...ale mám určité výhrady, jak probíhala beseda s ženami - duchovní otec by měl znát materiál s kterým pracuje...ani jedné ženě nebyl dan prostor, aby řekla, co ji trápí...proto to nebyla beseda, ale monolog :-)...nebyla jsem všude nedokážu objektivně posoudit...

- Proběhli u nás lidové misie. Program byl moc pěkný, zajímavý a hlavně načerpávající.

Je třeba se stále vzájemně povzbuzovat: lidi – kněz,  kněz – lidé.

Je nás málo. Přednášky, besedy by mohli být tak 1x za 3 měsíce na povzbuzení.

Aktivní lidé ve farnosti jsou stále stejní. Většinou jsou to lidé, kteří jsou i aktivní v obci – zastupitelé sokoli, lidé, které někdo osloví o pomoc a oni ochotně vždy pomohou (úklid, brigády, zpěv…)

- Jen pozitivní zkušeností

 

7. Co potřebujeme k oživení naší farnosti od biskupa, či kurie a pastoračních center?

- Upřímně si myslím, že nabídka různých aktivit, které vychází z center (děkanství, biskupství, některé farnosti) je velmi široká, jen je potřeba povzbudit věřící, aby ji využívali a občas někam zajeli nebo podpořili domácí akce.

- Nejdůležitější je sdílení informací a zkušeností. Pastorační praxe je závislá přímo na dispozicích konkrétní farnosti, nicméně je vždy možné sdílet zkušenosti, nápady a poznatky, co funguje a co ne.

Například sdílení kompletních opovědí farností na tyto otázky by mohlo být prvním krokem ke zlepšení spolupráce i mezi farnostmi a následně k „oživení“ farního života v jednotlivých farnostech.

- Farnost nedělá kostel, ale živé bytosti, které v ni jsou...proto na faře (v Moravičanech) je třeba někoho ubytovat...nebo zřídit tam nějaký spolek, mateřskou školku při farnosti a tím vychováme si nástupce, které budou schopné myslet a tvořit, jak se říká chceš-li 100let blahobytu - pěstuj lidi!

- Největší problém vidíme v tom, že na faře (v Moravičanech) není – nebydlí p. farář, řádové sestry. Bylo by to oživením. Fara je v provozu hlavně v létě – setkávání, tábory, promítání… Když je teplo není problém. Horší situace nastává v zimě. Všude je strašná ‚vlezná‘ zima. Vždy se musí 1 obětovat a začít v kaplance topit alespoň o 1 hod. dřív před spolčem. Chodky a kuchyň je ledárka. Ideálem by bylo získat peníze na opravu fary a aby tam někdo bydlel (kněz, řádové sestry). Nebo to využít v rámci charity jako chráněné bydlení – pro lidi s mentálním onemocněním (ale s neustálým dohledem.)  Kdyby tam byli třeba 3-4 klienti a sestřičky, mohli by se podílet na práci na zahradě, zahrádce, chov ovcí, zapojení do činnosti farnosti…

To je třeba spousta financí na opravu a dobrý plán a projekt.  Fara, když na í bude pohyb, živo, teplo – bude přitahovat lidi – Bude žít!

- Zřídit na farnosti třeba kurzy šití, doučovaní zadarmo pro farníky, ubytovat třeba řadové sestry....