Den

B

liturgický kalendář

Místo - čas

Úmysl mše svaté

Neděle

22.11.

B

Slavnost Ježíše Krista Krále

Obnova zasvěcení lidstva

Moravičany 8:00

Za rod. Krbcovu, Čepovu, Strakovu, za nem. osoby a dvo

Loštice  9:30

Ke cti a chvále Krista Krále

Bíla Lhota 11:00

Za + manžele Novákovy a Justinku Rašnerovu

Út. 24.11.

Č

Pam. sv. Ondřeje Dung Laca a druhů

Loštice  7:30

Za + babičku a celou + rodinu

Stř. 25.11.

Č

Za pronásledované křesťany

Loštice  17:00

Ke cti a chvále sv. Judu Tadeáše

Čtv. 26.11.

Č

Z

Sv. Kateřiny Alexandrijské

Hodová mše

34. týdne v mezidobí

Bíla Lhota 17:00

Za dar zdraví a ochranu P. Marie

Moravičany 17:00

Za Emilii Adamcovou, rodiče, bratra, živou a + rodinu a dvo

Pát. 27.11.

Z

P.Marie Zázračné medajly

Loštice  17:00

Za zdraví a Boží pomoc po dceru

Sob. 28.11.

F

1. Neděle adventní

Žehnání adventních věnců

Loštice  17:00

Za živé a zemřelé farníky

Moravičany 17:00

 

Neděle

29.11.

F

1. Neděle adventní

Žehnání adventních věnců

Moravičany 8:00

Za rod. Bártovu, rodiče z obou stran, živou a + rodinu a dvo

Loštice  9:30

Za + Petru Nejezchlebovou

Bíla Lhota 11:00

Za Hedviku a Miroslava Navarovy, živou a + rod. Navarovu, Dostálovu a Sloukovu

Palonín 11:00

 

Farní informace najdete na  www.falostice.cz

  • Na základě usnesení Vlády ČR je povoleno, aby se s platností od 18. listopadu účastnilo bohoslužeb, svateb a pohřbů až 15 osob. Pravděpodobně v neděli se očekává další posun.
  • Čeští a moravští biskupové se společně obracejí na věřící, vyzívají je k postu a almužně za ukončení pandemie po první tři středy v prosinci a o zasvěcení se Dítěti Ježíši doma u jesliček v rodině.
  • V čase omezení počtu účastníků bohoslužeb dali otcové biskupové dispenz od nedělní účasti na mši sv., kterou je možné nahradit on-line přenosem či už přes TV, rozhlas, nebo internet.
  • Na základu výzvy papeže Františka a našich biskupů se sjednoťme k modlitbě posvátného růžence za ukončení pandemie nemoci COVID-19 každý večer ve 20:00h.

 

Plnomocné odpustky přivlastnitelné zemřelým duším v očistci vzhledem k pandemii nemoci covid-19 budou prodlouženy na celý měsíc listopad;
Mění se i podmínky a zbožné skutky, pro bezpečí křesťanského lidu

1. Plnomocný odpustek těch, kdo zbožně navštíví hřbitov a pomodlí se za zesnulé se, kromě oktávy od 1.  do 8. listopadu rozšiřuje na celý měsíc.

Apoštolská penitenciárie dne 2. 1. 2020 prodloužila na žádost ČBK své dovolení pro věřící v České republice, že mohou obdržet plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé. Pokud věřící z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitov v obvyklé době od 1. do 8. listopadu, mohou odpustky pro zemřelé získat již od 25. října.

2. Odpustky pro zesnulé, získatelné ze slavnosti Všech svatých a Vzpomínky na věrné zemřelé (1.-2.11.), jsou přeneseny i na jakýkoliv jiný den v rámci měsíce listopadu. Za obvyklých podmínek je může získat, kdo zbožně navštíví kostel nebo kapli a tam se pomodlí Otče náš a Věřím.

3. Lidé staří, nemocní a všichni, kdo z vážného důvodu nemohou vycházet z domu, tedy včetně státem nařízené karantény, mohou získat plnomocné odpustky pro duše zemřelých také doma, pokud se pomodlí před Ježíšovým či Mariiným obrazem. Doporučuje se růženec, litanie, meditace nad příslušnými liturgickými texty, anebo vykonání některého ze skutků milosrdenství a přitom obětují dobrotivému Bohu bolesti a nesnáze svého života. Mají se zřeknou jakéhokoliv hříchu a ostatní obvyklé podmínky (svátost smíření a eucharistie, modlitba na úmysl Svatého otce) lze splnit, jakmile to bude možné.