Duchovní obnova ve farnosti Pitín 26. – 28. 10. 2012


Člověk je jediným tvorem, který dokáže rozdělat oheň. Z toho také plyne jeho vláda nad světem. Pro křesťana oheň symbolizuje třetí Božskou osobu, Ducha Svatého. Zachránit si v duši Ducha svatého znamená zachránit všechno!

Farnost Pitín je situována v malebném prostředí  okresu Uherské Hradiště na horním toku řeky Olšavy, nedaleko hranic se Slovenskem.

Pitín má kolem 950 obyvatel, farní kostel nad obcí z roku 1851 a zasvěcen je biskupu a mučedníku, sv. Stanislavovi. Do správy farnosti přináleží filiálky Hostětín a Šanov.

Na místním hřbitově u kostela je hrob rodáka z Pitína,  ThDr. Josefa Karla Matochy (1888-1961),arcibiskupa olomouckého a metropolity moravského.

Arcibiskupem ho v březnu 1948 jmenoval papež Pius XII., ale úřad mohl vykonávat jen do Velikonoc v roce 1950, kdy byl nezákonně internován a izolován komunistickou státní mocí. V roce 1999 mu byl in memoriam udělen řád T.G.Masaryka I. třídy.

Na pozvání místního duchovního otce, P. Zdeňka Graase směřovaly kroky misionářů z Loštic právě do Pitína. Zde se již rok připravuje ke svátosti biřmování 24 biřmovanců různého věku. Součástí přípravy na přijetí svátosti křesťanské dospělosti byla i duchovní obnova. Mnozí využili tyto dny k prohloubení se ve víře, pozorně naslouchali katechezím a promluvám, přistoupili ke svátostí smíření.

Otci Zdeňkovi děkujeme za milé kněžské společenství, farníkům za srdečnost a pohostinnost. Všem biřmovancům vyprošujeme hojnost darů Ducha svatého, ochrany Panny Marie a sv. Stanislava! Ať jste všichni a všude živými členy Božího lidu!

P. Lubomír a P. Pavel, misionáři sv. Vincence de Paul