ADOLPH KOLPING – MUŽ ČINU A PATRON SETKÁNÍ MLÁDEŽE


Když se v posledních měsících často tendenčně a polopravdivě přetřásají církevní restituce, napadlo mi podívat se na tento problém z jiné stránky. Zkusme se dívat na církev jako společenství, které chce lidem každé doby sloužit v nejrůznějších potřebách. Ti, co to vidět nechtějí, poukazují na negativa minulosti a nedávají katolické církvi téměř žádnou šanci. Více než dvoutisíciletá služba v proměnách světa je dokladem toho, že služba potřebným je pro církev vždy aktuální a prioritou. A to, že se v této nelehké práci objevily i chyby, zkusme lidsky a milosrdně prominout.

27. října 1991 blahořečil papež bl. Jan Pavel II. německého kněze, Adolpha Kolpinga, jehož 200 let od narození si začátkem prosince připomínáme. Narodil se 8. prosince 1813 v Kerpenu v chudých poměrech jako čtvrté dítě pastýře ovcí. Usiloval o vyšší vzdělání, ale poměry mu to neumožňovaly. Byl šokován životními podmínkami lidí v Kolíně nad Rýnem a rozhodl se stát knězem, aby mohl lidem pomáhat. Teologii studoval v Mnichově, později v Bonnu a 10.4. 1845 byl vysvěcen na kněze. V roce 1847 se stal druhým prezidentem tzv. Jednoty katolických tovaryšů, která zajišťovala mladým lidem sociální podporu a náboženské vzdělání. Pak se vrací do Kolína jako vikář a dílo pomoci chudým studentům ve městě dostává další praktickou podobu. Spojil již existující jednoty do jedné federace a toto spojení se pak stalo základem Kolpingových rodin, které jsou dodnes součástí Kolpingova díla. Během jeho života vzniklo více než 400 domů nejen v Evropě, ale i v Americe. Na jeho myšlenky a práci navázali další a pracují dodnes. Kolping zemřel na rakovinu plic 4. prosince 1865 – 51 let a je pohřben u minoritů v Kolíně nad Rýnem.

Připomenu, že v Německu je dnes více než 275 tisíc členů Kolpingova díla, které zajišťuje zejména mladým lidem vzdělání a podporu v nouzi! Celosvětově je organizace činná v 59 zemích světa a má více než 470 tisíc členů. V roce 2003 se v německé anketě „Naši nejlepší“ umístil Adolph Kolping na 11. místě…

Kolpingovo dílo v České republice chce přispívat k spravedlivému uspořádání společnosti v duchu křesťanské solidarity. Své členy vyzývá k zodpovědnosti za veřejné blaho, řídí se principy sociální nauky katolické církve. Připomíná, že rodina má největší vliv na osobní rozvoj člověka a celé společnosti, proto je třeba rodinu chránit a pomáhat ji. Tzv. Kolpingovy domy byly v naší vlasti založeny v letech 1848-1898. Nejvýznamnější byly v Praze, Brně, Kroměříži a Znojmě. Pomáhaly především tovaryšům přicházejícím do města na zkušenou. Poskytovaly jim střechu nad hlavou a zázemí, usilovaly o zdravý růst mladých lidí.

Po nuceném a dlouhém přerušení v důsledku nacistickým a pak komunistickým režimem se činnost dnes pod názvem „Kolpingovo dílo“ znovu obnovuje. Sídlem centrálního svazu je Kolpingův dům ve Žďáru nad Sázavou. Dílo např. provozuje Azylový dům pro matky s dětmi v Praze, Rodinné centrum ve Smečně, které slouží jako vzdělávací a rekreační centrum s rodinnými programy. Úspěšně funguje terapeutická farma pro narkomany v Sejřku, mateřské centrum Srdíčko a dvě střední školy ve Žďáru n.Sázavou.

Na příkladu tohoto muže praktické víry můžeme pozorovat zájem církve o lidi v různé nouzi. Zde vidíme, že majetky jsou pro službu člověku, aby mohl žít důstojně a pak to oplácel společnosti statečným občanským životem…

Do nového roku přeji všem čtenářům Objektivu – objektivní -  pravdivější pohled na události kolem sebe a otevřené srdce pro ty, kteří se kolem nás „nemají až tak dobře, jako my“…

Požehnané Vánoce a celý rok 2014 Vám všem přeje

 

Objektiv Mohelnice 12/2013                                                                                   Pavel Kavec