VÝROČÍ, KTERÉ STOJÍ ZA POVŠIMNUTÍ


Na hřbitově v Kostelci na Hané můžeme narazit na hrob pomocného biskupa olomouckého, Mons. ThDr. JANA STAVĚLA. Celý svůj život věnoval práci a pomoci chudým a rozvoji Charity v našem regionu.

Narodil se 13. dubna 1869 v Bílovicích na Hané. Zde prožíval i své mládí spolu se svými sedmi sourozenci. Po dvou letech školní docházky se rodina přestěhovala do Olomouce, kde si manželé Stavělovi pořídili obchůdek se střižním zbožím. Mladý Jan navštěvoval Slovanské gymnázium, kde roku 1888 maturoval. Po maturitě se přihlásil na studium teologie a navzdory zdravotním potížím byl 19. srpna 1894 vysvěcen na kněze. Kněžskou dráhu začal mladý kněz v Bravanticích, nedaleko Klimkovic ve Slezsku. Pak byl přeložen do Raškova ( část obce Bohdíkov) u Šumperka. Od roku 1896 byl farářem ve Vítkovicích. Když byl později přeložen do Hranic, zakoupil jako ředitel Spolku sv. Josefa bývalý klášter trinitářů v Zašové a vybudoval zde ústav pro děvčata z chudých rodin. Celý život byl pak jeho dobrodincem.

Díky charitativním aktivitám byl v roce 1923 jmenován olomouckým kanovníkem a 5. července 1927, pomocným biskupem olomouckým. Hlavním polem jeho působnosti byla sociální péče. Byl jmenován předsedou svazu Charity pro olomouckou diecézi a také předsedou Říšské rady svazu Charity.

Jeho životní pouť skončila 6. listopadu 1938 v Olomouci, kde umírá na infarkt, který jej zasáhl jako následek rozčílení, když se dověděl o zabraní dívčího ústavu německou okupační armádou.

10. listopadu 1938 ho pochoval do rodinné hrobky v Kostelci na Hané, premonstrátský opat Metoděj Zaoral z Prahy, který byl poslancem a senátorem ČSL.

Z jeho hrobu před několika lety odnesli vandalové nádhernou sochu Krista. Nelze to pochopit ale může být v tom i symbolika! Mons. Jan Stavěl viděl v nuzných a trpících Krista, který přišel sloužit do této naši duchovní pouště. Ježíš i dnes rukama Charity zmírňuje bídu tělesnou i duševní, které je v naší době víc, než dost…

Přeji pracovníkům Charity a také nám všem srdce vnímavé pro potřeby svých bližních. Láska má otevřené srdce a ochotné ruce!

 

Objektiv Mohelnice  11/2013                                                                                    Pavel Kavec