Tož jsme byli v Sudoměřicích...


V závěru liturgického roku směřovaly kroky loštických misionářů do farnosti Sudoměřice, která sousedí se Slovenskem s farností Skalica . Rádi jsme přijali pozvání duchovního otce P. Jerzyho Szwarze,SchP, který sem dojíždí ze své sídelní farnosti Strážnice. “Sudky”, jak jim s oblibou v místní mluvě říkají samotní obyvatelé, jsou pěknou slováckou vesnicí s upraveným prostředím a milými, pohostinnými lidmi. Program obnovy začal ve čtvrtek 17. 11. 2011 adorací před Nejsvětější svátostí a možností přistoupit ke svátosti smíření. Po mši svaté s misijní promluvou, kterou měl P. Lubomír Konfederák,CM zůstaly v kostele ženy. Katechezi na téma “Žena, která miluje a znovuobjevuje svého manžela” moderoval P. Pavel Kavec,CM. P. Jerzy s farníky pro nás připravil příjemné ubytovaní na místní faře ( byla postavena v letech 1969-1970 ze sbírek občanů). Páteční program: Mše svatá pro rodiče s dětmi a mládež. A byl nás pěkný počet. Po mši svaté byla katecheze pro muže na téma: “Muž, který znovuobjevuje svou manželku.” V sobotu 19.11. jsme byli k dispozici penitentům a pak následovala mše svatá s udělováním svátosti pomazání nemocných. Svátost přijalo 69 věřících! Odpoledne jsme rozjímali nad tajemstvím utrpení Páně v pobožnosti Křížové cesty, která byla připravena ulicemi obce. Vyvrcholením duchovní obnovy byla neděle 20. listopadu. Farní kostel je zasvěcen Kristu Králi ( stavěli ho v letech 1930-1933 místní obětaví farníci s velkou láskou k Bohu a církvi. Více o stavbě na webových stránkách farnosti Sudoměřice ). Ve zcela zaplněném kostele jsme prožili titulární slavnost kostela s obnovou křestních a ministrantských slibů. Závěr slavnosti patřil zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. I touto cestou děkujeme všem za modlitby, účast na obnově, srdečné přijetí a pohostinnost místních věřících. P. Jerzymu za krásné kněžské společenství, které jsme v průběhu obnovy vytvořili.
P. Pavel a P. Lubomír, misionáři sv. Vincence de Paul